• Masterplan for Papa Giovanni XXIII worship places

    Sotto il Monte(BG)
    2012